ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Από την εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στο Επιμελητήριο Χανίων θα διενεργηθούν την 5η & 6η Δεκεμβρίου 2011 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 1ος όροφος, από ώρα 08:00 έως 19:00. (Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3419/2005 αρ. 22, παρ. 3γ σε συνδυασμό με το αρ. 1, Π.Δ. 52/2006 σε συνδυασμό με αρ. 1 & 2 Π.Δ. 372/92 ως ισχύει σήμερα).

Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Ως συνδυασμός θεωρείται ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει υποψηφίους που υπερβαίνουν το 50% του αριθμού των εδρών τουλάχιστον σε ένα από τα τμήματα του Επιμελητηρίου, ενώ γίνονται δεκτές και μεμονωμένες υποψηφιότητες και για ένα μόνο τμήμα του Επιμελητηρίου. (Αρ.6 ΠΔ 52/2006)

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί σ’ αυτό έως 4/12/2010 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2010  έως τις 25/10/2011 (Αρ. 30, παρ. 5 του Ν.3419/2005).

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα ψήφου ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

Ειδικότερα:

1) επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδικαίως έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.

2) επί νομικών προσώπων (προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και συνεταιρισμών) ως εξής:

α) Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

β) Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

γ) Κάθε ανώνυμη εταιρεία τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

ε) Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ζ) Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.

Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσότερων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του. (Αρ. 4, του Π.Δ. 164/2001) ως ισχύει σήμερα.

Στερούνται δικαιώματος ψήφου οι καταδικασθέντες για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3γ, παρ. 3 του Ν. 3419/2005.

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών – κεφαλαιουχικών εταιρειών ή συνεταιρισμών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

Οι εκλογές διενεργούνται για την ανάδειξη των 31 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων.

 

H κατανομή των εδρών στα τμήματα σύμφωνα με την υπ΄αρ. Κ1-2592/18-10-2011   απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, έχει ως εξής:

 

Τμήμα Εμπορικό : έδρες 8

 

Τμήμα Μεταποιητικό : έδρες 9

 

Τμήμα Υπηρεσιών: έδρες 14

Αιτήσεις υποψηφιότητας:

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο (30) μέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών ήτοι έως 4/11/2011 , ΩΡΑ 15:00,  κατά συνδυασμό από τον εκπρόσωπο του (αρ. 7 του Π.Δ. 52/2006) καταβάλλοντας παράβολο 50 € για κάθε υποψήφιο. Οι υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τα έντυπα των αιτήσεων υποψηφιοτήτων χορηγούνται από το Επιμελητήριο και στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου (www.chania-cci.gr) . Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος τηρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρ. 3γ του Ν. 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε με το αρ. 22 του Ν. 3419/2005.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ:

Οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι θα αναρτηθούν από 4 έως 7/11/2011 στο κατάστημα του Επιμελητηρίου και στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου (www.chania-cci.gr) .

Ενστάσεις κατά των προσωρινών εκλογικών καταλόγων από 7 έως 9/11/2011.

Εκδίκαση των ενστάσεων μετά την παρέλευση τριημέρου από την λήξη υποβολής ενστάσεων.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Χανιά, 25/10/2011

 

Ο Πρόεδρος

Ευαγγελάτος Ιωάννης

Πρωτοδίκης Χανίων

>>Έντυπα των αιτήσεων υποψηφιοτήτων