ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έντυπα για τις ΕΚΛΟΓΕΣ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Στη συνέχεια παρατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα “Εξουσιοδότησης Εκπροσωπών εταιρειών” και “Αίτηση Υποψηφιότητας” για τις εκλογές του Επιμελητηρίου στις 5-6/12/2011.

>> Έντυπο Εξουσιοδότησης Εκπροσωπών Εταιρειών

>> Έντυπο – Αίτηση Υποψηφιότητας

>> Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων